Fotografiets Transformation

Fotografiet står helt centralt i mit arbejde. Det fotografiske billede, som man møder det på Internettet, i aviser og fjernsyn, foregiver en objektivitet, som jeg har lyst til at fjerne – eller i det mindste gøre opmærksom på.  Det gør jeg digitalt, ved at manipulere, printe og overføre fotografiske billeder på metal, lærred og papir – og igen bearbejde dem, så de tydeligt fremstår som subjektive udtryk.

Med kameraet i den mobile telefon har jeg fået et nyttigt redskab. – Min iPhone giver mig mulighed for at arbejde intuitivt. Jeg arbejder med en række digitale programmer (apps) i mobil-telefonen, som åbner for nye og overraskende fotografiske billeddannelser. Blandt en uendelig mængde billeder udvælger jeg enkelte, der overføres til lærred.

Først udvælges et digitalt foto, som printes på papir. – Dernæst bruger jeg papir-fotografiet som forlæg og maler jeg billedet på lærredet. – Ofte sker der også en videreforarbejdning af billedet her – jeg maler relativt frit fra det fotografiske forlæg.

Jeg benytter flere male-teknikker i det samme billede. Hånden fører penslen på lærredet og oversætter de digitale pixels til farveflader, linjer og strukturer. Akrylfarve danner basis for maleriet – nogen gange maler jeg med oliefarve henover akrylfarven. Maleriets overflade har varierende grader af blankhed. Lærredsfladen er taktil, med strukturer og underliggende spor af farvelag og penselstrøg.

Min foretrukne foto-app hedder Vector Q. Den transformerer fotografiets pixels til et vektor-baseret billede – altså til farveflader i stedet for “dots” eller raster. Små, digitale billedbehandlings-programmer (som fx Artbox og Vector Q) bevarer min mulighed for at lege og ”male” videre på det digitale fotografi. Jeg undgår store og tunge billedbehandlingsprogrammer som fx Photoshop, da de forhindrer mig i at arbejde intuitivt. Der er således en stadig bevægelse mellem ny og gammel teknologi, fra digitale pixels til det fysiske malerlærred.

Mine værker består grundlæggende af tre form-elementer: Realistiske, geometriske og grafiske elementer. Disse elementer hjælper mig med at opbryde billedfladen.

For at bevare et direkte link til det realistiske, bibeholder jeg ofte et fotografisk ”natur”-element i maleriet. Dette står i kontrast til de malede figurer og geometriske flader. Og de geometriske elementer danner en grafisk kontrast til de organiske penselstrøg.  – Både naturelementer og geometriske former er underordnet den grafiske helhed.

Ulla Hauer, 2022

The Transformation of Photography

(English Version)

Photography is central to my work. The photographic image that one encounters on the Internet, in newspapers and on television, pretends an objectivity that I want to remove – or at least draw attention to. I do this digitally, by manipulating, printing and transferring photographic images onto metal, canvas and paper – and again processing them so that they clearly appear as subjective expressions.

With the camera in the mobile phone, I have gained a useful tool. – My iPhone allows me to work intuitively. I work with a number of digital programs (apps) in the mobile phone, which open up new and surprising photographic imaging. Among an infinite amount of images, I select a few that are transferred to canvas.

First, a digital photo is selected, which is printed on paper. – Next, I use the paper photograph as a template and paint the image on the canvas. – Often there is also a further processing of the image here – I paint relatively freely from the photographic publisher.

I use several painting techniques in the same image. The hand guides the brush on the canvas and translates the digital pixels into color surfaces, lines and structures. Acrylic paint forms the basis of the painting – sometimes I paint with oil paint over the acrylic paint. The painting’s surface has varying degrees of gloss. The canvas surface is tactile, with structures and underlying traces of color layers and brush strokes.

My favorite photo app is called Vector Q. It transforms the photo’s pixels into a vector-based image – i.e. into areas of color instead of “dots” or rasters. Small, digital image processing programs (such as Artbox and Vector Q) preserve my ability to play and “paint” further on the digital photograph. I avoid large and heavy image processing programs such as Photoshop, as they prevent me from working intuitively. There is thus a constant movement between new and old technology, from digital pixels to the physical canvas.

My works basically consist of three form elements: Realistic, geometric and graphic elements. These elements help me break up the image surface.

In order to maintain a direct link to the realistic, I often retain a photographic “nature” element in the painting. This contrasts with the painted figures and geometric surfaces. And the geometric elements form a graphic contrast to the organic brush strokes. – Both natural elements and geometric shapes are subordinate to the graphic whole.

Ulla Hauer, 2022